همدانی: لحظه‌شماری می‌کنم برای آغاز دربی چون ایمان دارم پیروز می‌شویم