معاون وزیر ورزش: نقش روابط عمومی ها درورزش باید توسعه یابد