همايش پياده روي حرم تا حرم ويژه طلاب برگزار مي‏ شود