دربی80/محسن خلیلی: بازیکن و مربی می آید و می رود، ولی از تیم حمایت کنید