کهگیلویه و بویراحمد قابلیت توسعه اقتصادی درونزا را دارد