انتقاد از عدم تخصیص اعتبار تسهیلات به بخش فناوری اطلاعات