برگزاری کارگاه آموزشی «بررسی ارتباط مؤثر از دیدگاه مفاهیم دینی»