تجمع طلاب استان بوشهر در اعتراض به حکم اعدام شیخ نمر