عربستان مدعی شد؛‌اصابت ۲ راکت به مناطق مرزی جازان و نجران