5 درصد از کودکان بین 11 تا 14 ساله را افسردگی تهدید می کند