مدیرعامل مرکز توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی: تحقق ...