فعالیت تبلیغی بزرگ ترین توفیق الهی برای روحانیان است