اگر تری گلیسرید بالا دارید، از این غذاها پرهيز کنید!