«مجتهد» علت عدم حضور «سلمان» در «کمپ دیوید» را فاش کرد