برنز حجی زواره قطعی شد/ درخشش مرد کرمانشاهی تکواندو