اسد: دستاوردهای هسته‌ای ایران، پیروزی همه ملت‌هاست