جلسه مجمع عمومی انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران برگزار شد