راه‌اندازی مرکزرشدکسب وکار وتوسعه روابط بین‌المللی با تمرکز بر بازار عراق ازبرنامه‌های آتی