اصلاح 400 متر خطوط شبکه انتقال با یک میلیارد تومان