طلاب و روحانیان خمین جنایات آل سعود به یمن را محکوم کردند