رییس کتابخانه تخصصی فرهنگستان هنر: مترجم مسئول فهم خواننده است