النشره: کمپ دیوید؛ آخرین ایستگاه توافق اعراب با آمریکا