اولين همايش ملي بازاريابي ورزشي در آکادمي ملي المپيک آغاز شد