فضای کشتی «نجات» مصداق خاک ایران است و بازرسی امکان ندارد