تفاهمنامه همکاری آذربایجان غربی و استانهای مرزی ترکیه امضا شد