توقف خام‌ فروشي سنگ آهن در سال آينده/ ظرفيت هاي سرمايه گذاري معدني ايران معرفي مي شوند