مسئولان ارشاد از اسپانسر مالی نمایشگاه کتاب رضایت صددرصدی دارند