بیانیه انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره ادغام دانشگاه علوم اقتصادی