4 خرداد؛ برگزاری بزرگداشت معلمان و دانش‌آموزان شهید تهران