حجی زواره با برتری مقابل قهرمان جهان به نیمه نهایی رسید