سوخت ناوگان حمل ونقل مسافری و باری درونشهری از خرداد بر اساس عملکرد ارائه می شود