نخستين نگارخانه بخش خصوصي در استان مرکزي افتتاح شد