تجمع طلاب استان بوشهر در اعتراض به حكم اعدام شيخ نمر برگزار شد