روزنامه اعتماد:حل مساله اتمي تنها ١٠ تا ٢٠ درصد مشكلات اقتصاد را حل می‌كند