اوضاع و شرایط نگهداری زندانیان در زندان استراسبورگ فرانسه تحقیرآمیز است