توسعه کیفی شهرستان قوچان نیازمند همدلی و هم زبانی مدیران اجرایی است