پیشرفت در کشورهایی که انسان های ولایی دارند، محقق می شود