آزادی و زندگی مشترک بین ادیان در ایران برای ما غافلگیر کننده بود