امام کاظم تحت سخت‌ترین شرایط به تبلیغ و هدایت مردم اهتمام داشت