جان کری پس از ٢ سال به روسیه سفر کرد/ پیام پیچیده یک سفر