باد شدیدوگردوخاک درتهران و ۵ استان دیگر/رگبار در نیمه شمالی کشور