کره شمالی در آب‌های مورد مناقشه با کره جنوبی رزمایش نظامی برگزار می‌کند