تجمع‌ اعتراض‌آمیز جامعه پزشکی در حمایت از مردم یمن