انقلاب اسلامی الگویی برای حرکت های مردمی سایر کشورها است