روحانی: مسیرها را برای توسعه روابط هموار کنیم/ معصوم: مصمم هستیم