خودروسازان به جای خرید باشگاه‌هابدهی‌هایشان را بپردازند