مصوبات کمیسیون های شوراهای شهر در توسعه و پیشرفت تاثیر گذار است