فرهیختگان عرصه علم و ادب خراسان رضوی نشان فردوسی دریافت می کنند