جبرائیلی: هدف از مذاکرات برداشتن تحریم‌ها بوده که هنوز هم حاصل نشده است