سجادی: حدادی نیاز به یک مربی با توانایی «کوچ» دارد